Одобриха отчета за изпълнението на държавния бюджет 2022

Препоръчваме

Поскъпването на храните е с 2,5% в сравнение с миналата година

Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се...

Зам.-министър Ренета Колева участва във форум за бъдещето на водородната икономика

България има ясно изразена дългосрочна амбиция за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс,...

Заради уран: Ограничава се ползването на вода за пиене в Харманли

Ограничава се ползването на питейна вода в Харманли и селата Надежден и Остър камък в общината заради...

Със свое решение правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и доклада към него и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

В документа е отбелязано, че 2022 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 1 323,6 млн. лева. Отнесено към БВП, това представлява 0,8% от БВП. За сравнение в актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2022 г. е заложен дефицит за годината в размер на 6 228,4 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с над 4,9 млрд. лв. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление“ за 2022 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 201 О), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е отрицателно в размер на 2,8% от БВП. Поради кризата, породена от COVID-19, през 2020 г. бе активирана общата клауза за дерогация (General escape clause) от Пакта за стабилност и растеж, която позволи на държавите членки да се отклонят от стъпката за постигане на средносрочната бюджетна цел през 2020 и 2021 г. В последствие, с решение на ЕК прилагането на клаузата за дерогация в ЕС бе удължено за 2022 г. и 2023 г.

Фискалният резерв към 31.12.2022 г. е в размер на 13,4 млрд. лв., в т.ч. 12,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП за 2022 г. са в размер на 64 788,7 млн. лв., (39,2% от БВП при 37,7% от БВП за 2021 г.), вкл. 3 181,0 млн. лв. приходи с еднократен извънреден характер1, които не са включени в разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. С оглед съпоставимост на данните спрямо годишните разчети към ЗДБРБ за 2022 г., влиянието на посочените еднократни приходи, респективно разходи, следва да бъде елиминирано. На съпоставима база с разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. приходите, помощите и даренията по КФП за 2022 г. са в размер на 61 607,7 млн. лв., което представлява превишение на разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. с 3,3 на сто.

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2022 г., възлизат на 66 112,3 млн. лв., вкл. 3 181,0 млн. лв. разходи с еднократен извънреден характер, които не са включени в разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. На съпоставима база с разчетите към ЗДБРБ за 2022 г. разходите по КФП са в размер на 62 931,3 млн. лв., което представлява 95,5% от разчета към ЗДБРБ за 2022 г. Разходите по КФП, представени като процент от БВП, представляват 40,0% от БВП за 2022 г. при 40,5% от БВП за 2021 г.

Лихвените плащания възлизат на 651,8 млн. лв. (98,1 % от планираните за 2022 г.), текущите нелихвени разходи (намалени с разходите с еднократен извънреден характер) са в размер на 54 820,5 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 706,6 млн. лв. и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 4 7 ,3 млн. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 705,0 млн. лв. (1,0% от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2022 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2022 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2022 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 3 695,9 млн. лв. Размерът на държавния дълг към 31.12.2022 г. е 36 125,7 млн. лева.

БНТ

- Реклама -
- Реклама -
Последни новини

Поскъпването на храните е с 2,5% в сравнение с миналата година

Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се...

Зам.-министър Ренета Колева участва във форум за бъдещето на водородната икономика

България има ясно изразена дългосрочна амбиция за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, в това число на водород...

Заради уран: Ограничава се ползването на вода за пиене в Харманли

Ограничава се ползването на питейна вода в Харманли и селата Надежден и Остър камък в общината заради установени отклонения в качеството ѝ,...

Промените, носени от новия закон за етажна собственост

Дали гарантират тези цели - не бих казал, че мога да потвърдя отсега, но върху този законопроект беше работено близо 5 години....

Падналото от втория етаж на училище дете не помни какво се е случило

Ученичка от шести клас в хасковското училище „Климент Охридски“ падна от прозорец на втория етаж. Момичето е настанено в...
- Реклама -

Още публикации

- Реклама -