МФ обяви 11,7 млрд. лв. фискален резерв - 24novini.bg

МФ обяви 11,7 млрд. лв. фискален резерв

17 млрд. лева обяви фискален резерв МФ 17 млрд. лева обяви фискален резерв МФ
01.08.2019 | 09:00
(0 гласа)

Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.06.2019 г.

 

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юни 2019 г.

 

е положително в размер на 3 225,0 млн. лв. (2,8 % от прогнозния БВП)

и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 108,0 млн. лв. и по европейските средства в размер на 116,9 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2019 г. са в размер на 22 285,6 млн. лв. или 50,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 622,4 млн. лв. (14,2 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 453,0 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления , вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 686,3 млн. лв.,

което представлява 51,2 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 333,1 млн. лв . или 50,8 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 8 533,9 млн. лв. , което е 51,9 % от разчетите за годината.

Постъпленията от ДДС са в размер на 5 549,0 млн. лв. или 51,2 % от планираните.

Приходите от акцизи възлизат на 2 849,0 млн. лв. (53,4 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 114,8 млн. лв. или 48,4 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 708,1 млн. лв. или 60,5 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 111,2 млн. лв., което представлява 49,2 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,5 на сто.

Приходите от помощи са в размер на 1 151,1 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2019 г. възлизат на 19 060,7 млн. лв. , което е 42,9 % от годишните разчети.

Видно е, че усвояването на разходите изостава спрямо изпълнението на приходите, което е и причината за формирането на превишение на приходите над разходите за периода, съобщават от МФ.

Нелихвените разходи са в размер на 17 930,0 млн. лв.,

което представлява 42,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2019 г. са в размер на 16 416,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 499,7 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС , изплатена към 30.06.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 717,5 млн. лв. ,

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2019 г. е 11,7 млрд. лв .,

в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

0
0
0
s2smodern
Харесай ни във Фейсбук

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Още информация
Нагоре...