Балканската агенция за устойчиво развитие с проекти срещу насилието - 24novini.bg

Балканската агенция за устойчиво развитие с проекти срещу насилието

Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР) изпълнява проекти за противодействие на различните форми на насилие Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР) изпълнява проекти за противодействие на различните форми на насилие БАУР
БАУР 20.12.2018 | 10:42
(2 гласа)

Обединяване на усилията за противодествие на насилието у дома и в училище е цел на поредицата от проекти на Балканската агенция за устойчиво развитие.  Проектите са насочени срещу домашното насилие, насилието в училищата и други форми на насилие и са с участие на партьорски НПО от различни държави, родители, учители и младежки работници, ангажирани с проблемите на насилието.

Проектът "Противопостави се на тормоза в училище чрез изкуство: Erasmus + KA2 2018-1-RO01-KA201-049175 (2018-2020)"

се реализира от Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР) с пратньори от Румъния (ADI), Литва, Гърция и Испания.

На 11-13.12.2018 г. в София в 41 ОУ се проведе обучение на обучители как да преодоляват тормоза в училище чрез театър и приложни изкуства.

Всички партньори по проекта от петте европейски държави са

изправени пред неефективните национални мерки относно тормоза в училищата

и търсят нови стратегии за справяне с него.Част от учениците, с които работят организациите, са от уязвими групи и обикновено са основните жертви.

Целеви групи са учители, обучители, младежки работници.

Цел на проекта е да се усвоят нови стратегии и неформални методи за противодействие на тормоза, социалното изключване и ранното; да се повиши осведомеността за тормоза чрез организиране на събития; да се ограничи агресивното поведение чрез провеждане на фестивали; да се укрепи партньорската мрежат чрез разработване на нов е-инструмент – уеб ТВ; да се противопостави на тормоза в училище чрез изкуство, обединяващ добрите европейски практики срещу агресията; използване на театъра на потиснатите, променяйки поведението и нагласите; противодействие на ранното напускане на училище и стимулиране на социално приобщаване.

Обучителите ще придобият дигитални компетенции и ще създадат ИКТ ресурси, за да обучат учениците как да се противопоставят на тормоза и социалното изключване, казват домакините на събитието от БАУР.

Съгласно целите им, агресивните ще получат шанс да променят поведението си; родителите ще застанат заедно с учителите срещу тормоза, ще укрепят мрежата на уеб телевизията; всички продукти след края на проекта (статии, видео продукти, карикатури, нови спортни игри, театрални пиеси, сценарии) ще бъдат използвани от всички, работещи в училищното образование.

 ***

Изкуства срещу насилието - Erasmus + KA2 2017-3-PL01-KA205-046940 е проект( 2018-2020) за обмен на младежки практики.

Общите нужди на партньорите от 6 страни са проява на агресивно поведение, неефективни национални действия за социално включване и необходимост от нови стратегии и ресурси за младежките работници.

Проектът се основава на изкуствата, които биха могли да помогнат на младите хора да решат проблемите си чрез общуване, да станат по-толерантни и да променят поведението си.

Планирани са обучения за момичета жертви на домашно насилие; театър в образованието;

борба с насилието при ученици със специални нужди; интегриране на младите мигранти в обществото; културни събития, включващи млади хора в риск; превенция на домашното насилие.

Планирани резултати са: уебсайт,"Ръководство за добри младежки практики" за подобряване на уменията на обучителите.

Координатор: Fundacja Tale Euro Est - Полша;

Партньори: Балканска агенция за устойчиво развитие - България; Асоциация Edupurtus - Румъния; Associazione Submeet - Италия; Асоциация FenetreS - Франция; Asociacion Egeria Desarrollo Social - Испания.

***

Любовта не наранява е проект срещу домашното насилие Erasmus + KA2 2018-1-DE04-KA205-016158(2018-2020).

Много от младите хора, принадлежащи към уязвими групи, страдат от различни форми на домашно насилие като пряка жертва или свидетел.

Често страданието не е физическо, но също причинява големи травми.

Целта на проекта е синергия между 6 европейски организации чрез обучение за равенство между половете и улесняване на социалното приобщаване на младите хора от уязвими групи.

Участват младежки работници, обучители, художници и журналисти.

Проектът предвижда 5 съвместни обучения заповишаване на осведомеността относно насилието, основано на пола,

използвайки различни неформални методи;

Разработване на учебен е-инструмент - "LOVE Doesn’t HURT TV", уебканал, обединяващ добрите европейски практики и механизми в борбата с насилието.

Ще бъдат организирани: 10работни сесии с млади хора във всяка страна. Всички партньори ще стартират кампании за повишаване на осведомеността срещу насилието, основано на пола, като използват нови методи,придобити по време на обученията.

Уебканалът като цифрова мрежа между партньорите ще бъде използван за публикуване на нови ресурси в помощ намладежки работници, обучители,художници, артисти, млади хора.

Обученията включват: умения за създаване на видеопродукти срещу насилието; театър на потиснатите срещу домашното насилие; стратегии за по-добро здраве и преодоляване на сексистки нагласи; права на жените; повишаване на осведомеността.

Познаването на опита и културните ценности на 6 страни (Германия, Румъния, България, Гърция, Испания, Турция ) ще подобрят европейското сътрудничество.

***

Иновативно образование - хармония на науки, технологии и изкуства - Erasmus + KA2 2018-1-TR01-KA201-058726(2018-2020).

Основната цел на проекта е да се подпомогне интеграцията на ученици, които имат липса на знания чрез технологии, извънкласни дейности и изкуства за развиване на умения, креативност и естетически светоглед, за да се превърнат в личности, готови за промяна.

Основните проблеми са породени отнуждите от развитие на нови умения поради развиващи се нови професии.

Ще се проведат дигитални конкурси за проектиране, възобновяема енергия, кодиране, електронни вериги, мобилни приложения.

Чрез изкуство, наука и технологии ще се допринесе за развитието на ценностите и способностите за решаване на социални проблеми; разпространяване на научни, художествени и технологични изследвания в обществото; осигуряване на ролеви модели за срещи с общността и учениците ще изградят самочувствие.

Процентът на посещаемост на учениците в професионални гимназии, които са изложени на риск от отпадане поради нисък успех и икономически причини, се увеличава.

Ще се работи за уважение и толерантност към различни социално-културни и етнически групи.

Предвидени резултати са: ръководство за арт практики; брошура, включваща планове за разработване на курсове, инструменти и проучвания за оценяване и как да се прилагат от учителите.

"Книжка за добри практики", в която има примери как да се ограничи напускането на училище; ще бъде подготвена брошура, включваща изкуство, спорт и културни дейности, подкрепящи участието на ученици в неравностойно положение в училищния живот.

Други инициативи са: "Конкурс за късометражен филм" - гимназисти от всяка от страните ще получат възможност да напишат история, в която да представят своята професия и ще бъде заснет кратък филм.

Работилница за рециклиране: уъркшопът ще допринесе за творчески умения и повишена еко чувствителност. Сайтът на проекта ще бъде инструмент за разпространение, в който се споделят творби от различни жанрове. Добрите практики ще бъдат насърчавани сред партньорите чрез семинари, статии в медиите и събития. От България, Перник участват Регионален инспекторат по образованието; Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ и БАУР.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само възгледите на автора БАУР и Комисията не носи каквато и да е отговорност за използване на съдържащата се в нея информация.

За връзка с БАУР: www.balkanagency.org и https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern

Горещи теми

Абонирай се за нашия Youtube канал
Нагоре...